Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied
p/a Larikslaan 2
3833 AM Leusden
info@gcvalleigebied.nl


Welkom op de website van de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied, een onafhankelijke regionale geschillencommissie voor woningcorporaties:
  • Woningstichting Leusden;
  • Woningstichting Barneveld;
  • Stichting De Goede Woning uit Nijkerkerveen;
  • Woningstichting Nijkerk;
  • Vallei Wonen uit Woudenberg;
  • Eemland Wonen Baarn.
In de vele contacten die u met uw verhuurder heeft, kan het gebeuren dat er verschillen van inzicht ontstaan en dat u een klacht heeft. Een klacht kan overal over gaan. Bijvoorbeeld over een reparatie die niet naar tevredenheid is verlopen, maar ook over de wijze waarop u door medewerkers of het management van de corporatie bent behandeld. De commissie buigt zich over geschillen tussen (kandidaat) huurders en de aangesloten woningcorporaties. De Geschillencommissie heeft drie leden en werkt onafhankelijk van de woningcorporaties.

-> Wanneer kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie?


In eerste instantie vragen wij u de klacht samen met de corporatie te bespreken. Elke corporatie kent een interne klachtprocedure. Voordat u uw geschil bij de commissie kunt aanmelden, moet u eerst die interne procedure doorlopen, t.w.:
  1. In eerste instantie probeert u met de medewerker die uw zaak behandelt tot een oplossing te komen.
  2. Lukt dat niet, dan kunt u de zaak bespreken met de leidinggevende van de afdeling waar de betreffende medewerker onder valt.
Leidt de interne klachtprocedure bij de corporatie niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. Via het aanmeldformulier kunt u uw klacht indienen. Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.

-> Hoe verloopt de procedure bij de Geschillencommissie?


Ontvangstbevestiging
Nadat u uw klacht heeft ingediend, ontvangt u van de commissie een ontvangstbevestiging. De commissie beoordeelt eerst of aan alle voorwaarden voor het indienen van een klacht is voldaan en of zij bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. Niet alle geschillen neemt de commissie in behandeling. Als u bijvoorbeeld de interne klachtprocedure bij de corporatie niet hebt doorlopen of het geschil is al voorgelegd aan de rechter, dan is er voor de commissie geen taak. In het Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied kunt u de verdere voorwaarden nalezen.

Verweer woningcorporatie
Is aan alle voorwaarden voldaan, dan krijgt de woningcorporatie de gelegenheid om schriftelijk op uw klacht te reageren. Van het verweer ontvangt u een kopie.

Hoorzitting
Gebruikelijk is dat wij u gelijktijdig met toezending van het verweer de uitnodiging sturen voor een hoorzitting. Tijdens de zitting kunt u uw klacht nog eens mondeling toelichten. Bovendien biedt het de commissie de gelegenheid om u en de betrokken corporatie vragen te stellen. Dit kan verhelderend werken. De zitting wordt gehouden in de avonduren en duurt over het algemeen niet langer dan een uur. U kunt zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan of iemand machtigen om namens u het woord te voeren.

Uitspraak
De procedure eindigt met een beslissing van de Geschillencommissie. De beslissing gebeurt schriftelijk en krijgt u in elk geval binnen vier weken na de hoorzitting thuis gestuurd. De uitspraak van de commissie is voor beide partijen bindend. Er is geen hoger beroep mogelijk. Wel kunt u uw zaak alsnog voorleggen aan de gewone rechter, als u de uitspraak van de commissie onredelijk vindt. In dat geval dient u de corporatie te dagvaarden. De rechter zal de beslissing van de commissie echter slechts beperkt toetsen. Voor zo’n procedure is doorgaans de inschakeling van een advocaat noodzakelijk.

-> Waar kunt u meer informatie krijgen?


Uitgebreidere informatie kunt u nalezen in het Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied. Het reglement kunt u hieronder downloaden. U kunt het reglement en het aanmeldformulier ook afhalen bij uw woningcorporatie. Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur op telefoonnummer (033) 43 43 299.

Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied
Postbus 350, 3830 AK Leusden
Larikslaan 2, 3833 AM Leusden


Beschikbare documentenOnline geschil melden