Hoe verloopt de procedure bij de Geschillencommissie?

 • 1

  Nadat u uw klacht heeft ingediend, ontvangt u van de commissie een ontvangstbevestiging. De commissie beoordeelt eerst of aan alle voorwaarden voor het indienen van een klacht is voldaan en of zij bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. Niet alle geschillen neemt de commissie in behandeling. Als u bijvoorbeeld de interne klachtprocedure bij de corporatie niet hebt doorlopen of het geschil is al voorgelegd aan de rechter, dan is er voor de commissie geen taak. In het Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied kunt u de verdere voorwaarden nalezen.

 • 2

  Is aan alle voorwaarden voldaan, dan krijgt de woningcorporatie de gelegenheid om schriftelijk op uw klacht te reageren. Van het verweer ontvangt u een kopie.

 • 3

  Gebruikelijk is dat wij u gelijktijdig met toezending van het verweer de uitnodiging sturen voor een hoorzitting. De hoorzittingen zijn al ingepland en staan vast. Tijdens de zitting kunt u uw klacht nog eens mondeling toelichten. Bovendien biedt het de commissie de gelegenheid om u en de betrokken corporatie vragen te stellen. Dit kan verhelderend werken. De zitting wordt gehouden aan het eind van de middag/begin van de avond en duurt over het algemeen niet langer dan een uur. U kunt zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan of iemand machtigen om namens u het woord te voeren. 

 • 4

  De procedure eindigt met een advies van de Geschillencommissie. Het advies is schriftelijk en wordt binnen drie weken naar de corporatie gestuurd. Het advies van commissie is niet bindend, maar de corporatie kan alleen schriftelijk en gemotiveerd van het advies afwijken.

  De corporatie maakt binnen één maand na ontvangst van het advies zijn beslissing schriftelijk kenbaar aan de klager en aan de Geschillencommissie. Bij de bekendmaking van het besluit wordt het advies van de Geschillencommissie altijd toegevoegd. Er is geen hoger beroep mogelijk. Wel kunt u uw zaak alsnog voorleggen aan de gewone rechter, als u de uitspraak van de commissie onredelijk vindt. In dat geval dient u de corporatie te dagvaarden. De rechter zal de beslissing van de commissie echter slechts beperkt toetsen. Voor zo’n procedure is doorgaans de inschakeling van een advocaat noodzakelijk.

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag