Privacy

Deze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te verschaffen over hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt als u:

 • betrokken bent bij een klacht en/of geschil die bij ons in behandeling is (geweest);
 • informatie en/of advies aan ons vraagt;
 • een klacht over onze dienstverlening heeft;
 • onze website bezoekt;

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en daarmee verenigbare doelen. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of daarvoor een wettelijke plicht bestaat;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verkrijgen persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens:

 •  van u zelf of uw vertegenwoordiger;

De grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat:

 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de klacht- en/of geschiloplossing; of
 • wij een gerechtvaardigd belang hebben om onze dienstverlening via onze websites te monitoren en te verbeteren.

Gebruik van uw persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

In het kader van de klacht- en/of geschiloplossing

Persoonsgegevens

Doeleinden

-Naam
-Adres, postcode en woonplaats
-Geslacht
-Telefoonnummer
-E-mailadres

Dit kunnen ook de gegevens van een contactpersoon van een bedrijf zijn of de gegevens van een gemachtigde van een partij.

1) Om te communiceren met de betrokkenen

en

2) Om de overeenkomst tot het oplossen van de klacht en/of het geschil uit te kunnen voeren

Persoonsgegevens in documenten die een partij heeft opgestuurd in het kader van de klacht- en /of geschiloplossing

Om de overeenkomst tot het oplossen van de klacht en/of het geschil uit te kunnen voeren.

Betaalgegevens

Om het noodzakelijke betalingsverkeer te kunnen uitvoeren.

In het kader van een informatie-, adviesaanvraag of klacht over de dienstverlening of bezoek van de website.

Persoonsgegevens

Doeleinden

-Naam 
-Adres, postcode en woonplaats
-Geslacht 
-Telefoonnummer 
-E-mailadres

1) Om de informatie- en/of adviesaanvraag af te kunnen handelen;

2) Om de klacht over onze dienstverlening af te kunnen handelen.

Indien de aanvraag via onze website is ingediend: IP-adres en Cookies

Om onze website te monitoren en te verbeteren. Zie ook hieronder.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

We delen uw persoonsgegevens niet met derden voor commerciƫle doeleinden. In het kader van een geschilbeslechting worden uw persoonsgegevens vertrekt aan de andere partij in het geschil, de leden van de geschillencommissie en de secretaris van de geschillencommissie. Indien nodig worden uw gegevens ook gedeeld met een door de geschillencommissie ingeschakelde deskundige. Als uw persoonsgegevens niet van belang zijn om een externe deskundige advies uit te laten brengen, dan verstrekken wij de benodigde informatie uiteraard geanonimiseerd.

Aan andere derden verstrekken wij geen persoonsgegevens, tenzij daarvoor een wettelijke plicht bestaat.

Wij maken gebruik van een extern bedrijf om ons op technologisch gebied te ondersteunen. Zij zijn in het kadr van hun dienstverlening aan ons in meer of mindere mate in staat kennis te nemen van uw persoonsgegevens. Met hen sloten wij een overeenkomst over de omgang met en de beveiliging van uw persoonsgegevens. Daarin staat onder meer dat zij geen gebruik mogen maken van uw persoonsgegevens voor eigen doeleinden.

Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

Wij houden uw gegevens bij zolang als nodig is voor doeleinden zoals die hierboven zijn beschreven en daarna voor zo lang als nodig is om onze ondersteuning te bieden voor rapportages en analyses ten behoeve van onze bedrijfsvoering of voor zolang daartoe een wettelijke plicht bestaat.

Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om te verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te beperken of te verwijderen. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Indien voor de verwerking van gegevens uw instemming nodig is, kan uw instemming altijd worden ingetrokken.

Wilt u een van deze rechten uitoefenen, dan neemt u contact op met ons secretariaat. 

p/a Larikslaan 2

3833 AM  Leusden

infogcvalleigebiednl

(033) 43 43 299

Om misbruik te voorkomen vragen wij u bij een verzoek om identificatie. Dit kan door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN-nummer en pasfoto af te schermen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de "KopieID" app op uw mobiele telefoon. We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Wanneer het langer duurt dan een maand laten wij u dat weten.

Beveiligen en bewaren

Wij troffen gepaste veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat persoonlijke informatie per ongeluk verloren gaat, of op een ongeoorloofde manier wordt gebruikt of bekeken. Wij zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens. De toegang tot de gegevens is afgeschermd en onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd. De mensen die uw informatie verwerken doet dit alleen om een toegstande manier en hebben een geheimhoudingsplicht.

We legden ook passende procedures vast in geval van een (vermoeden van) inbreuk op de gegevensbeveiliging. WIj brengen u op de hoogte in geval van een (vermoeden van) inbreuk in verband met uw persoonsgegegevens, wanneer het waarschijnlijk is dat deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden. Ook de toezichthoudende autoriteit(en) informeren wij wanneer dat wettelijk verplicht is. 

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag